De to mennene ble dømt til fengselsstraffer på henholdsvis tre og to år for grove bedragerier av Borgarting lagmannsrett i desember. Dommen er nå rettskraftig. Halve fengselsstraffen på tre år er gjort betinget.

Hovedmannen i denne omfattende saken fikk seks års fengselsstraff, hvorav ett og et halvt år ble gjort betinget, i juni 2015. Dommen mot ham er rettskraftig. De to medtiltalte er dømt for grove bedragerier på henholdsvis 50 og 30 millioner kroner og til å tåle inndragning og betale erstatning på tilsammen 26 og 27 millioner.

Borgarting lagmannsrett har gitt de to mennene strafferabatt som følge av lang saksbehandlingstid etter utsatt hovedforhandling og opphevelse av tingrettens første dom i saken. 54-åringen som er idømt to års fengselsstraff får 25 prosent straffereduksjon for å ha bidratt til oppklaring av et annet lovbrudd.

Straffesaken er en del av et større sakskompleks der til sammen ti personer nå er rettskraftig dømt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Håvard Kampen, tlf. 954 40 968