Hovedmannen, en tidligere analytiker/fondsforvalter, ble dømt til fengsel i ett år og tre måneder og inndragning av 6,8 millioner kroner. Han brukte medhjelperne som stråmenn ved at de gjennomførte hans handler i sine navn og hadde all kontakt med meglerhus og banker. Hovedmannens rolle ble også holdt skjult ved at den ene medhjelperen oppga forvalterens inntekter på sin selvangivelse. Selv om de uriktige opplysningene ikke medførte at samlet skatt ble redusert, fant lagmannsretten at han hadde medvirket til hovedmannens grove skattesvik. Medhjelperen anket over lagmannsrettens lovanvendelse. Høyesterett nektet anken fremmet og lagmannsrettens dom på fengsel i syv måneder og inndragning av tre millioner kroner er rettskraftig.

Den andre medhjelperen, som av lagmannsretten ble dømt til fengsel i fem måneder for medvirkning til brudd på egenhandelsreglene, anket over straffutmålingen. Høyesteretts ankeutvalg foretok en reell overprøving av utmålingen, men fant det åpenbart at anken ikke vil vinne frem og nektet anken fremmet.

ØKOKRIM mener dommen gir et viktig signal til ansatte i finansbransjen om at det skal reageres strengt på bevisste omgåelser av egenhandelsreglene. Dommen gir et tilsvarende signal til de som medvirker til slike lovbrudd.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Hans Christian Koss, telefon 952 15 436.