Tiltalte ble dømt for samlet å ha unndratt ca. 29 millioner kroner i inntekt og ca. 200 millioner kroner i formue for ligningsårene 2004, 2005 og 2006. Skatteunndragelsen ble ansett som grov. Unndratt inntekt og formue er knyttet til aksjeeie i utenlandske selskap registrert i Skottland, på Kypros og Isle of Man. Saken har opprinnelig vært etterforsket av Hordaland politidistrikt, men ØKOKRIM overtok i oktober 2013.

Gulating lagmannsrett la til grunn at domfelte bevisst hadde unndratt de aktuelle inntektene og formuen fra beskatning, og at han hadde vært helt fraværende i forhold til norske ligningsmyndigheter når det gjaldt dokumentasjon knyttet til inntekter og formue i utlandet.

Når det gjelder straffutmålingen la lagmannsretten til grunn at allmennpreventive hensyn tilsa en streng straffereaksjon, og at riktig straff i utgangspunktet var fengsel i 3 år. På grunn av lang saksbehandlingstid ble straffen redusert med 1 år, samt at 8 måneder ble gjort betinget.

Domfelte anket til Høyesterett over saksbehandlingen, lovanvendelsen og bevisbedømmelsen under straffespørsmålet. Høyesteretts ankeutvalg avgjorde enstemmig ved kjennelse 5. oktober at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre grunner tilsa at anken ble fremmet for Høyesterett.

Gulating lagmannsretts dom er nå rettskraftig.

Kontaktperson: politiadvokat Åsne Hana Torgersen: 986 84 432 / førstestatsadvokat Bård Thorsen: 414 54 172