Mannen er også dømt for å ha skjult utbytte fra utroskapet ved en rekke transaksjoner (selvvask), og for brudd på merverdiavgiftsloven, bokføringsloven og likningsloven i forbindelse med et annet selskap der han var styreleder og daglig leder. Han ble frifunnet for brudd på aksjeloven og et tilfelle av brudd på likningsloven. I dommen heter det at "tiltalte har misbrukt den tillit han hadde i kraft av sitt styreverv i selskapet. For aksjemarkedet er det av grunnleggende betydning at tillitsmenn i slike selskap er seg sitt styreansvar bevisst. Det samme gjelder i forhold til långivere. Allmennpreventive hensyn tilsier derfor streng reaksjon overfor den type alvorlig tillitsbrudd som det her er tale om".

Lagmannsretten nektet 12. oktober 2015 domfeltes anke over tingrettens dom fremmet til behandling under henvisning til at anken klart ikke kunne føre frem. Etter begjæring fra domfelte fant lagmannsretten heller ikke at det var grunnlag for å omgjøre beslutningen.

Høyesterett har ved kjennelse av 22. juli 2016 forkastet domfeltes anke over lagmannsrettens beslutninger, og Oslo tingretts dom av 12. januar 2015 er dermed rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik, tlf. 415 55 909.