Borgarting lagmannsrett domfelte mannen for grov korrupsjon, grov utroskap, grovt underslag og brudd på eksportkontrolloven i oktober i fjor. Den tidligere orlogskapteinen med eneansvar for salg av utrangerte fartøy ble blant annet domfelt for å ha mottatt nærmere en million kroner i bestikkelser knyttet til salgene. 61-åringen er dømt til fengsel i fire år og tre måneder, og må i tillegg betale Forsvaret vel 2,7 millioner kroner i erstatning. Mannen får også inndratt vel en million kroner.

En del av lagmannsrettens dom som gjaldt tolkning av eksportkontrollovens straffebestemmelse om uriktige opplysninger har vært behandlet av Høyesterett, og du kan lese avgjørelsen her (lenke).

Høyesteretts avgjørelse får ingen betydning for straffutmålingen og dommen mot den tidligere orlogskapteinen er nå rettskraftig avgjort.

ØKOKRIM har etterforsket saken i samarbeid med City of London Police.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Trude Stanghelle, telefon 928 06 758