ØKOKRIM reiste tiltale mot ansvarleg partner og ein medarbeidar på revisjonsteamet for brot på revisorlova og rekneskapslova. Medarbeidaren blei, som i tingretten, dømd for grovt aktlaus brot på revisorlova. Lagmannsretten uttala mellom anna at det lå føre seg ein nær total svikt i revisjonsarbeidet. Revisormedarbeidaren blei frifunnen for medverknad til brot på rekneskapslova i tingretten og i lagmannsretten.
 
Dommen er ikkje rettskraftig.
 
Saken mot ansvarleg partner kjem opp seinare for lagmannsretten.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Bård Thorsen tlf. 414 54 172.