Det blir stadig flere terrenggående kjøretøy i Norge, og de siste fem årene har antall registrerte firhjulinger (ATV-er) økt fra om lag 30 000 til rundt 50 000. Lovverket er imidlertid strengt for å kjøre utenfor vei på barmark. Det er verdt å merke seg hvis du tenker å frakte folk og utstyr til skogs og fjells, eller bare har planer om å kjøre en tur.

Økt kontroll

Nå trapper Statens naturoppsyn (SNO) og ØKOKRIM, samt politidistrikter, opp samarbeidet. Målet er å redusere ulovlig kjøring.
– Vi er særlig opptatt av å forebygge og slå ned på ulovlig «lekekjøring». I høst vil etatene samarbeide om en nærmere kartlegging av problemområder, og vi vil ha felles kontroller i utvalgte områder. Ulovlig kjøring vil bli anmeldt. Nå som jakta er i gang vil vi også minne om reglene som gjelder for kjøring i forbindelse med den, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i ØKOKRIM.
Han peker også på at det reageres strengt ved overtredelse. Det er som hovedregel snakk om høye bøter, og ved grove overtredelser og gjentakelse kan det også være aktuelt å inndra kjøretøyet.

Varig skade på naturen

Kjøring på barmark kan føre til slitasje og skade på terrenget og vegetasjonen, ved at belter og hjul lager spor, sår og merker. Reglene for kjøring på barmark er derfor strengere enn på snødekt mark.
– I myr og områder med sparsom vegetasjon som vokser langsomt, kan skadene etter motorkjøretøy bli permanente eller langvarige. Uvettig kjøring kan også forstyrre dyrelivet og friluftslivsutøvere som søker stillhet og ro i skog og fjell. Hensikten med reglene er å regulere unødvendig ferdsel, men loven skal også bidra til at nødvendig transport til anerkjente nytteformål forårsaker minst mulig skade og ulempe, sier direktør Pål Prestrud i SNO.

Kjør jevnt og rolig

Også de som har lov å kjøre kan bidra til å ta best mulig vare på naturen. Aggressiv kjøring, med ujevn fart og krappe svinger, øker skadene. Derfor er det en fordel at du kjører jevnt og rolig. Følg i størst mulig grad traktorveier, kjerreveier eller andre etablerte spor.
Så langt det er mulig bør du unngå å kjøre gjennom vegetasjonstyper og terreng som er sårbare, for eksempel myr, våtmark og på lavrabber. Unngå å kjøre når det er svært vått i terrenget. Vurder også om kjøringen kan skremme dyrelivet.

Kjøring i terrenget

Utover offentlige formål som politi, redningstjeneste og lignende er kun følgende tillatt uten søknad:
-    Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder
-    Nødvendig person – og godstransport i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Dette omfatter ikke jakt, fangst, fiske, bærsanking, sauesanking eller tilsyn med sau på beite
-    Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, men bare selve slaktet. På Hardangervidda gjelder dette også villrein etter nærmere avgrensninger

Kontaktperson hos ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf: 916 46 013