Mannen er som styreleder i et stålhandelsselskap dømt for ha overført cirka 320 millioner kroner fra stålhandelsselskapet til to selskaper på henholdsvis Kypros og Isle of Man som han selv kontrollerte. Overføringene skjedde på grunnlag av fiktiv fakturering og pågikk jevnlig over 14 år. Stålhandelsselskapet mottok ingen tilsvarende motytelse.

Midlene ble delvis overført videre til en stiftelse i Liechtenstein som tiltalte stod som begunstiget til; delvis ble de overført til selskaper som ble kontrollert av en ansatt hos en handelspart.

Ved straffutmålingen la lagmannsretten vekt på at overføringene skjedde systematisk over 14 år helt frem til ØKOKRIMs tilslag, at det ble brukt fiktive fakturaer og avtaler, at det er benyttet et betydelig antall skjulte selskaper i såkalte skatteparadiser, og at overføringene innebar en utnyttelse av tilliten til en rekke personer som var involvert i driften av stålhandelsselskapet. Det ble også lagt vekt på at betydelige midler ble unndratt beskatning, og at deler av beløpet ble brukt til ”smøring”.

ØKOKRIM startet etterforsking av mannen i mars 2010, og dommen i Drammen tingrett falt i desember 2011.