Om bøtestraffen uttaler Høyesterett at formålet med bøtestraffen er at den skal virke adferdsregulerende. Boten må derfor settes såpass høyt at den virker avskrekkende. Gitt alvorligheten av forholdene, selskapets økonomi og bøtenivået i tidligere sak fastsatte Høyesterett boten til 6 millioner kroner. ØKOKRIM nedla også påstand om idømmelse av begrenset rettighetstap, men Høyesterett konkluderer med at rettighetstap først og fremst må begrunnes i faren for fremtidig misbruk. Høyesterett la til grunn at dette vilkåret ikke var oppfylt i saken.
 
Saken ble anmeldt til ØKOKRIM av Mattilsynet.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: Kst. statsadvokat Inge Svae-Grotli, tlf 976 67 043