Fengselsstraffen er to måneder strengere enn i tingretten. I dommen fra Borgarting lagmannsrett heter det at 59-åringen "har i en periode på over sju år ved flere anledninger på en utspekulert og fordekt måte grovt misbrukt den tillit han hadde i kraft av sin stilling", og at "betydelige deler av det ledelsen trodde var nødvendige honorar for å vinne kontrakter tilfalt" domfelte.

Den tidligere salgssjefen inngikk agentavtaler i Romania mellom 2000 til 2007, og omfanget av den økonomiske utroskapen er ifølge lagmannsretten vel 50 millioner kroner.

ØKOKRIM iverksatte etterforsking i 2014, og saken har krevd betydelig utenlandsetterforsking. Myndighetene i Romania, i Sveits og på Isle of Man har bistått i saken.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring, telefon 48 12 66 01