Stangeland ble 14. mai 2010 satt under tiltale for grovt uaktsomt grovt bedrageri som følge av at han i perioden oktober 2004 til februar 2006 mottok for mye alderspensjon fra Stortinget etter den såkalte 75-årsregelen i dagjeldende lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter § 2 fjerde ledd. Han ble domfelt i tingretten, men frifunnet i lagmannsretten. Påtalemyndigheten anket frifinnelsen til Høyesterett, som nå har forkastet anken.

Høyesterett finner at «det ikke kan anses som brudd på redelighet og god tro at den enkelte pensjonssøker innrettet seg etter det som var vanlig saksbehandling i ordningen, og stolte på at den informasjonen han fikk, og de vedtak som ble truffet, var korrekte». Videre legges det blant annet vekt på at «man kan ikke kreve at stortingspensjonister foretar undersøkelser man ikke ville kreve av andre – bare fordi de har vært stortingsrepresentanter».

Kontaktperson i ØKOKRIM: Statsadvokat Tarjei Istad, 99 62 49 76 / 23 29 12 98