Under boring i Nordsjøen tidlig i august 2011 ble representanter for Statoil ASA kjent med at det var forbindelse mellom funnene ”Avaldsnes” og ”Aldous Major Sør”, og at funnene inneholdt vesentlig mer hydrokarboner enn tidligere anslått.  Selskapet børsmeldte dette 16. august 2011. Med unntak av to primærinnsidere som hadde mottatt de nye opplysningene før de ble gjort kjent i markedet, førte selskapet innsideliste over de personene som under boringen fikk tilgang til opplysningene. For mange av disse unnlot selskapet å føre dato og klokkeslett for når personene mottok de nye opplysningene om funnene, slik verdipapirhandelloven krever. Videre unnlot selskapet å informere flere personer som mottok innsideinformasjon om de pliktene tilgang til slik informasjon medfører, samt årsaken til at de mottok innsideinformasjon.

Alle børsnoterte foretak har plikt til å føre liste over de personer som gis tilgang til innsideinformasjon. Dette er en viktig forpliktelse som bidrar til å redusere spredning og hindre misbruk av slik informasjon. Riktige innsidelister er også viktig for kontrollformål. De bidrar til å øke muligheten for å avdekke innsidehandel. Samlet bidrar korrekt listeføring til at tilliten til markedet bevares.

Statoil ASA har i etterforskingen samarbeidet med ØKOKRIM og bidratt til en rask avgjørelse i saken. Som vanlig ved fastsettelse av bøter er det tatt hensyn til selskapets økonomi.

ØKOKRIM ser alvorlig på brudd på plikten til å føre innsidelister, og vil også i fremtiden søke å sanksjonere denne type overtredelser strengt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Henrik Horn, tlf 916 84 157.