Kjell Magne Bondevik er avhørt med status som mistenkt og for ham er saken henlagt etter bevisets stilling.

Den videre etterforsking vil bli rettet mot Anders Tallerås, Magnus Stangeland og Thor-Eirik Gulbrandsen som alle er underrettet om dette. Det understrekes at en slik personrettet etterforsking ikke gir grunnlag for å trekke slutninger om et mulig straffansvar. Først etter avsluttet etterforsking vil påtalemyndigheten på vanlig måte vurdere om det er grunnlag for strafferettslige reaksjoner.

For de øvrige tidligere stortingsrepresentanter som er omhandlet av ekspertutvalget – samt Grete Knudsen som en privatperson har inngitt anmeldelse mot – er det etter Økokrims vurdering ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224.

Hvor lang tid etterforskingen mot Anders Tallerås, Magnus Stangeland og Thor-Eirik Gulbrandsen vil ta, er det i dag ikke mulig å si noe sikkert om. Det understrekes at etterforskingen er komplisert og nødvendigvis vil ta en viss tid.
 
Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher, tlf 488 87 955