Saken gjelder straffutmåling etter gjenåpning på grunn av menneskerettsbrudd; ubegrunnet ankenektelse for flere grove bedrageri og påvirkning av vitner i straffesak.

I dommen fra Høyesterett heter det blant annet at et riktig utgangspunkt for straffen for samtlige forhold ville vært fengsel i åtte år og seks måneder. Men som følge av at det hadde skjedd et menneskerettsbrudd for deler av saken-  og dermed påfølgende lang tid før endelig dom i saken kunne avsies - reduserte de straffen med ett år og kom frem til at sju år og seks måneder var å anse som riktig straffenivå i denne saken.  

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592