Hovedmannen har i følge tingretten forledet finansinstitusjoner og eiendomsinvestorer til å utbetale store pengebeløp ved å bruke uriktige regnskaper og annen forfalsket dokumentasjon. Retten har blant annet påpekt at han hadde vært svært aktiv i bedragerivirksomhet med et profesjonelt preg over flere år. Ett år og seks måneder av dommen er gjort betinget på grunn av at behandlingen av saken har tatt lang tid og at den domfelte erkjente forholdene.

De to medtiltalte er dømt for medvirkning til bedragerier på henholdsvis cirka 50 og 30 millioner kroner i forbindelse med salg av to hoteller i Sverige og en eiendom i Norge. For begge ble ett år av straffene gjort betinget. For en av de domfelte har retten vektlagt at han som eiendomsmegler var helt sentral i bedrageriene, og at han utnyttet den særlige tillit i kraft av stillingen sin.

Retten har fremhevet at bedrageriene er særlige alvorlige på grunn av bruken av forfalskede regnskap og bud. Bedrageriene ble beskrevet som meget profesjonelt utført.

De straffbare forholdene er tidligere behandlet i Oslo tingretts dom av november 2012, men ble senere opphevet av Høyesterett på grunn av en meddommers inhabilitet. Se tidligere pressemelding i saken.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf. 410 24 592

Dommen er ikke rettskraftig.