Hovedmannen har i følge tingretten forledet finansinstitusjoner, banker og eiendomsinvestorer til å utbetale store pengebeløp under falske forutsetninger, blant annet ved å bruke uriktige regnskaper og annen dokumentasjon. De to medtiltalte er dømt for medvirkning til bedragerier på henholdsvis cirka 50 og 30 millioner kroner i forbindelse med salg av to hoteller i Sverige og en eiendom i Norge.

Retten har bedømt dette som organisert økonomisk kriminalitet med betydelige samfunnsskadelige virkinger som det er nødvendig å demme opp for. Retten sier også at de tiltaltes virksomhet må betegnes som utspekulert, godt planlagt og meget profesjonelt utført, i tillegg er det tale om internasjonale forbindelser og forgreininger.

Retten har videre vektlagt som straffeskjerpende at domfelte har utnyttet stråmenn og tidligere ektefelle og samboer, samt benyttet seg av profesjonelle medhjelpere.

Erstatningsspørsmålet vil bli behandlet i en separat sak senere denne måneden.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592.