De alvorligste forholdene styreformannen ble dømt for, er grov korrupsjon og markedsmanipulasjon. Korrupsjonen besto i at han i egenskap av styreformann på ulike måter som ble holdt skjult for selskapet, bisto største aksjonær i selskapet med å selge seg ut på et gunstig tidspunkt. Markedsmanipulasjonen styreformannen er dømt for, gjelder også hans bistand til å få solgt aksjonærens aksjer i det børsnoterte selskapet. For denne bistanden mottok styreformannen over nok 6,4 millioner.

Styreformannen ble også fradømt retten til å ha sentrale posisjoner i børsnoterte selskaper i fem år, og beløpet han mottok fra aksjonæren ble inndratt til staten som utbytte fra en straffbar handling.

I etterforskningen har ØKOKRIM fått viktig bistand fra myndighetene i England, USA, Singapore og Russland.

Dommen ble avsagt 3. desember 2015. Den er ikke rettskraftig, og domfelte har uttalt at han vil anke dommen.

Kontaktperson: statsadvokat Henrik Horn, tlf. 91684157