Sist oppdatert 20.03.2015

På bakgrunn av mannens dødsfall besluttet ØKOKRIM 15. februar 2013 å frafalle videre straffeforfølgning mot ham og ba lagmannretten avsi frifinnelsesdom. En konsekvens av dette var også at motanken fra ØKOKRIM bortfalt. Den 22. mars 2013 avsa Borgarting lagmannsrett en enstemmig frifinnelsesdom mot takstmannen.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592