Vinteren 2006-2007 drev Vest Tank AS behandling av store mengder bensin uten nødvendige tillatelser fra Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Eksplosjonen i mai 2007 skjedde da det ble forsøkt å løse et avfallsproblem som oppstod som en følge av denne bensinbehandlingen. Foruten livsfare for de som var i nærheten av tankene, medførte eksplosjonen og røyken fra den betydelige plager for en rekke personer i området.

ØKOKRIM tiltalte i juni 2009 virksomhetens styreleder og daglig leder for brudd på forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvern, samt en rådgiver for brudd på forurensningsloven. I lagmannsretten ble saken for styrelederen utsatt, mens daglig leder ble dømt til et år og seks måneders ubetinget fengsel. Rådgiveren ble frifunnet.

Etter anke fra påtalemyndigheten har Høyesterett i dom 19. januar 2012 fastsatt straffen for daglig leder til to års ubetinget fengsel. I tillegg fradømmes han retten til å drive virksomhet eller være daglig leder eller å sitte i et selskaps styre hvor denne virksomheten krever tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for en periode på fem år. Høyesterett peker på den utviklingen av straffenivået på miljøområdet generelt de senere årene, og videre at det dreier som «massive overtredelser av en rekke sentrale bestemmelser». Det legges også stor vekt på at «overtredelsene var sterkt profittmotivert».

Videre har Høyesterett opphevet frifinnelsen av rådgiveren, slik at hans sak skal opp i lagmannsretten på ny. 

Saken har vært etterforsket av ØKOKRIM i samarbeid med Hordaland politidistrikt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Statsadvokat Tarjei Istad, tlf 996 24 976.