I perioden fra april 2017 til september 2019 skal kvinnen ha bokført regnskapet for enkeltmannsforetaket til ektemannen i Moss. Kvinnen er nå dømt for hvitvasking ved å ha skjult 64 millioner kroner av ektemannens underslag av klientmidler.

Grov hvitvasking og regnskapsovertredelser
Ektemannen ble i 2021 dømt til 5,5 år i fengsel for grove underslag av klientmidler og grove bedragerier. Saken gikk som tilståelsessak i Oslo tingrett.

Advokaten skal blant annet ha overført pengene urettmessig til sin egen driftskonto ved at han sørget for fiktive fakturaer og forfalsket klientkontoutskrifter. Den uriktige bokføringen ble gjort for å dekke over de pågående underslagene av klientene.

Kvinnen jobbet som advokatassistent og var den som bokførte regnskapet i ektemannens foretak. Nå er kvinnen dømt for grov hvitvasking ved å ha skjult i underkant av 65 millioner kroner av underslaget fra klientmidlene.  

Sendte forfalskede kontoutskrifter til klienter 
Advokatselskapets klienter skal ha fått tilsendt uriktige regnskapsoversikter og forfalskede kontoutskrifter. Tingretten fant det bevist at kvinnen skal ha sendt over dette for å gi inntrykk av at klientenes penger var innestående på klientkontoen til enhver tid.

I straffeutmålingen vektla tingretten at hvitvasking av et beløp på over 64 millioner kroner alene tilsa en streng reaksjon. Retten fant det videre straffeskjerpende at hun hadde utvist et fast forbrytersk forsett og at hun hadde hatt en egeninteresse i hvitvaskingen, da klientmidlene hadde kommet henne direkte til gode.  

– Saken er grov fordi det gjelder et betydelig beløp og har vært gjennomført over flere år. Saken viser også viktigheten av å slå ned på medhjelpere som ved bruk av villedende informasjon og uriktige dokumenter har bidratt direkte til å dekke over alvorlige straffbare handlinger. Det er også brudd på den særlige tilliten som følger med advokatvirksomheten, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

Frifunnet 
Tiltalte ble frifunnet for et grovt bedrageri på kr. 400 000.

Saken er ikke rettskraftig og domfelte har 14 dager på seg til å vurdere anke.  

 

Kontaktperson:
Geir Kavlie 
Førstestatsadvokat i Økokrim 
tlf: 410 24 592

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (08.00-15.00)