Den tidligere banksjefen begikk ifølge dommen fra Oslo tingrett økonomisk utroskap for vel 28 millioner kroner i forbindelse med behandling og utbetaling av lån, kreditter og garantier.

- ØKOKRIM mener at Oslo tingrett har vurdert forsvarligheten av den tidligere banksjefens kredittarbeid på en riktig måte og at straffen reflekterer tillitsbruddet, sier politiadvokat Jens H. Bachke i ØKOKRIM.

"Det er uten betydning for saken om tiltalte selv anser at han har blitt lurt. Dersom tiltalte hadde opptrådt forsvarlig og fulgte bankens kredittpolicy med fullgod sjekk av om bankens vilkår for lån, kreditter og garantier var oppfylt, så ville lånene, kredittene og garantiene uansett ikke ha blitt innvilget," heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Ved straffutmålingen har Oslo tingrett i formildende retning lagt vekt på at tiltalte ikke har hatt noen egen vinning av sine utroskapshandlinger og at det har gått lang tid siden den straffbare handlingen fant sted og til pådømmelse. ØKOKRIM overtok saken fra nåværende Innlandet politidistrikt høsten 2014 og tok ut tiltale i april i år.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Jens H. Bachke, telefon 95 99 84 03