Den tidligere prosjektlederen fortiet opplysninger om den faktiske utviklingen i byggeprosessen som medførte at det ble innvilget lån på feilaktig grunnlag. Selskapet gikk konkurs i august 2006, og borevisor har anslått kreditorenes tap til i størrelsesorden 7080 millioner kroner. Straffen ble satt til fengsel i 3 år der halvparten av dommen ble gjort betinget.

Tidligere styreleder og to styremedlemmer er dømt før for overtredelse av regnskapsloven og bokføringsloven.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Trude Stanghelle, tlf. 928 06 758.