Sammen med Magnus Stangeland ble Talleraas i mai 2010 tiltalt for grovt uaktsomt grovt bedrageri etter å ha mottatt alderspensjon etter den såkalte 75-årsregelen i den tidligere loven om pensjon for stortingsrepresentanter. Dette til tross for at de hadde for høye arbeidsinntekter til å kunne få slik pensjon. Begge ble domfelt ved Oslo tingretts dom 7. januar 2011, men Stangeland er ved Høyesteretts dom 23. april 2012 frifunnet. I Talleraas' sak er lagmannsretten nå kommet til at sakene er forskjellige hva gjelder hvilke opplysninger de to ga til sekretæren for pensjonsordningen da de søkte om pensjon, og hvilke spørsmål de da stilte henne. Stangeland opplyste om sin konkrete inntektssituasjon og tok uttrykkelig opp betydningen av inntekter fra styreverv, mens Talleraas ikke gjorde noen av delene. Lagmannsretten uttaler: «Dette ville ha vært lite byrdefullt siden Talleraas uansett var i dialog med pensjonsordningens sekretær.»
 
Påtalemyndighetens straffepåstand i lagmannsretten var seks måneders fengsel, hvorav tre måneder betinget. Det er riksadvokaten som avgjør om påtalemyndigheten skal anke over straffutmålingen til Høyesterett.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: Statsadvokat Tarjei Istad, 23 29 12 98 / 996 24 976