33-åringen fikk redusert straff fordi han hadde tilstått forholdet. Mannen, som samlet hadde handlet for vel 70.000 kroner, må også tåle inndragning av utbyttet på rundt 24.000 kroner.

Den domfelte var ansatt i et investeringsselskap som eide aksjer i et børsnotert selskap, og fikk gjennom sin stilling tilgang til innsideinformasjon ved to ulike anledninger. Oslo tingrett har domfelt ham for tre tilfeller av ulovlig innsidehandel med aksjer i det børsnoterte selskapet. I dommen heter det blant annet at domfelte "har hatt tilgang til innsideinformasjon som følge av sitt arbeidsforhold, og han har utnyttet informasjonen til egen økonomisk vinning".

- Dommen er et eksempel på hvilke misbruksmuligheter som foreligger når ansatte eller personer som forvalter andres penger på børsen også investerer privat i det samme markedet. Retten fastslår at det er straffeskjerpende at siktede har begått et tillitsbrudd mot sin arbeidsgiver, og dette er etter ØKOKRIMs syn et viktig og riktig signal sier politiadvokat Giske Wiede Jean-Hansen i ØKOKRIM.

Dommen er ikke rettskraftig.

En annen person er tiltalt for innsidehandel samt tilskyndelse til innsidehandel i samme sakskompleks, og hovedforhandling i den saken er berammet til juni 2017. Tre personer som solgte sine aksjer etter oppfordring fra den tiltalte mannen har vedtatt inndragningsforelegg for utbyttet de oppnådde. De tre kan ikke klandres for salgene da de verken forsto eller burde forstått at de handlet på innsideinformasjon.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Giske Wiede Jean-Hansen, tlf. 402 33 301