Tiltalen er basert på at ØKOKRIM mener det ikke forelå noen fellingstillatelse, og at situasjonen heller ikke var slik at mannen etter ØKOKRIM sitt syn kunne felle ulven lovlig i nødverge, blant annet forsøkte mannen ikke å skremme vekk ulven med skremmeskudd eller på annet vis, før han skjøt det fellende skuddet. Ettersom ulven er en kritisk truet art etter Norsk rødliste, og ulven befant seg innenfor yngleområdet for ulv, var fellingen av ulven egnet til å medføre betydelig skade på naturmangfoldet, og tiltalen går derfor ut på at dette er en grov overtredelse av naturmangfoldloven. Strafferammen er tre år.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Aud Slettemoen, tlf 488 87 972.