De to personene drev betalingsformidling til utlandet mot vederlag (Hawala-virksomhet) uten tillatelse fra Norges Bank. "Hawala" er et system som benyttes for å overføre penger til utlandet utenom det ordinære bankvesenet. Til sammen ble det overført ca. 222 millioner kroner fra en rekke personer i Norge til ulike personer/foretak i utlandet. Pengene ble overført uten dokumentasjon. Ifølge tiltalen ble det ikke gjort tilfredsstillende undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet om transaksjonene hadde tilknytning til utbytte fra straffbare handlinger.

Tiltalen gjelder også brudd på regler om bokføring, regnskapsoppbevaring og årsoppgjør. Dessuten er den ene personen tiltalt for grovt skattesvik, merverdiavgiftsbedrageri, brudd på skattebetalingsloven og regnskapsførerloven. Den andre er tiltalt for hvitvasking.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Geir Kavlie, tlf. 410 24 592.