I februar 2002 inngikk SINTEF PF en avtale med OIEC (Oil Industries Engineering and Construction Overseas Ltd.) om levering av konsulenttjenester for prosjektet 7 West Zagros Fields i Iran. Kontraktsverdien var ca. USD 6 millioner. SINTEF PF skulle inngå avtalen bl.a. sammen med sin joint venture partner RIPI (National Iranian Oil Company Research Institute of Petroleum Industry).

I mars 2002 inngikk SINTEF PF også en avtale med Hinson Engineering Ltd., et selskap registrert på de Britiske Jomfruøyer. I henhold til avtalen skulle Hinson utføre konsulenttjenester for SINTEF PF i forbindelse med West Zagros-prosjektet. Hinson-avtalen bestemte at Hinson skulle motta 6 % av den internasjonale delen av kontraktsverdien for West Zagros-prosjektet som vederlag for tjenestene, til sammen USD 254 426. Det er foretatt betalinger fra SINTEF PF til Hinsons bankkonto i Sveits den 29. januar 2003 og 4. august 2003 pålydende henholdsvis USD 76 328 og USD 25 443.

Ultimo september 2003 ble det som følge av avsløringen av den såkalte Statoil/Horton-avtalen iverksatt en granskning av avtaler som SINTEF PF hadde med selskaper i Iran. På bakgrunn av funnene ble Hinson-avtalen terminert 23. oktober 2003.

Etter Økokrims oppfatning innebar Hinson-avtalen i realiteten tilbud om betaling av utilbørlige fordeler til høytstående iranske tjenestemenn i RIPI og/eller andre enheter i NIOC (National Iranian Oil Company) og eller/OIEC. Fordelene ble tilbudt/gitt i anledning de iranske tjenestemennenes stilling og for at de hadde påvirket og/eller skulle påvirke beslutningsprosesser av betydning for SINTEF PFs kommersielle virksomhet i Iran. Fordelene som ble tilbudt/gitt i henhold til Hinson-avtalen var utilbørlige bl.a. på grunn av mottakernes stilling/verv, på grunn av vederlagets størrelse samt fordi fordelene ble fordekt som vederlag for konsulenttjenester.

Etter Økokrims oppfatning representerte det et straffbart forhold at selskapets tidligere administrerende direktør unnlot å sørge for at Hinson-avtalen ble terminert snarest etter 4. juli 2003 til tross for at han hadde plikt til det, og dessuten at han besørget at det ble utbetalt USD 25 443 til Hinson den 4. august 2003.

Økokrim har utferdiget forelegg mot SINTEF Petroleumsforskning AS. Boten er satt til kr. 2 millioner. Ved utmåling av bøtestraffen har Økokrim bl.a. lagt vekt på at foretaket har samarbeidet med Økokrim under etterforskningen, at foretaket har iverksatt en rekke tiltak for å hindre at lignende forhold skjer igjen, samt foretakets økonomiske stilling.

 

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Lars Stoltenberg, tlf 23 29 10 00.