Ved flere anledninger i 2002 fikk konsernsjefen og økonomidirektøren på vegne av Sponsor Service ASA innvilget lån/kreditter på til sammen 350 millioner kroner hos Nordea Bank Norge ASA. Som grunnlag for søknadene la de frem selskapsinformasjon som etter ØKOKRIMs syn gav et uriktig totalbilde av selskapet. Blant annet viste selskapets regnskaper, prognoser og budsjetter et bedre resultat enn det som var reelt og en overvurdert balanse.

Konsernsjefen er videre tiltalt for bedrageri mot en rekke investorer i forbindelse med at investorene skulle garantere for en rettet emisjon i Sponsor Service ASA. ØKOKRIM mener at investorene ble forledet ved at de ble presentert uriktig informasjon om den økonomiske tilstanden i Sponsor Service ASA.

Ifølge tiltalen skal konsernsjefen og økonomidirektøren også ha gitt uriktige opplysninger til investorer i forbindelse med en rettet emisjon. Denne emisjonen ble ikke gjennomført.

I tillegg er de tiltalt for regnskapsovertredelser ved at de blant annet inntektsførte kontrakter som ikke var reelle. De er også tiltalt for overvurdering av eiendeler i selskapet. Dette førte til at regnskapet viste et uriktig resultat og en uriktig balanse.

Dessuten er de tiltalt for grov utroskap fordi regnskapet gav grunnlag for utbetaling av uberettigede bonuser på ca. 1 million kroner.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen, tlf. 957 39 911.