I samme sakskompleks er et arkitektfirma, et byggefirma samt en arkitekt ilagt forelegg for overtredelse av plan- og bygningsloven.

I tillegg er en tidligere saksbehandler i arkitektfirmaet ilagt påtaleunnlatelse for overtredelse av plan- og bygningsloven. En hytteeier har fått sin sak henlagt og denne saken er overført kommunen for videre oppfølgning. Det i forbindelse med at det på eiendommen ble oppført en bod og et anneks i strid med byggeforbudet i 100- metersbeltet langs sjøen og uten at det forelå tillatelse til dette.

Ifølge tiltalen skal arkitekten i perioden fra 2015 til 2019 ha gitt feil opplysninger og unnlatt å gi opplysninger i forbindelse med søknader til daværende Tjøme kommune om tillatelser til tiltak for bebyggelse på to eiendommer. Arkitekten er videre tiltalt for å ha prosjektert ny fritidsbolig med hovedhus og tilbygg for den ene eiendommen i strid med kommunens arealplaner. Prosjekteringens tegninger og beskrivelser dannet blant annet grunnlag for søknader til kommunen. På den andre eiendommen er arkitekten tiltalt for å ha prosjektert ny bod og nytt anneks i strid med byggeforbudet innenfor 100-metersbeltet fra sjøen ved blant annet å utarbeide tegninger og beskrivelser til utførende entreprenører.

Arkitektfirmaet, hvor arkitekten arbeidet og var faglig leder, er ilagt forelegg på 250.000 kroner for samme forhold som arkitekten er tiltalt for.

Et byggefirma er ilagt forelegg for å ha oppført boden og annekset i strid med byggeforbudet i 100- metersbeltet langs sjøen og uten at det forelå tillatelse til dette. Firmaet er i lagt en bot på 300.000 kroner og inndragning av vinning på 50.000 kroner. Forelegget er vedtatt.

Arkitekten, som tidligere var ansatt i arkitektfirmaet, har fått et forelegg på 20.000 kroner for ved én anledning å ha gitt feil opplysninger og for å ha unnlatt å gi opplysninger til kommunen.

«Ulovlig bygging i og i nærheten av strandsonen fører til inngrep i naturen og begrenser allmennhetens tilgang til ferdsel langs kysten. Det påvirker også naturmangfoldet og kan være økonomisk motivert. Økokrim håper at straffen som er ilagt, kan være et viktig signal om at en gir riktige opplysninger til offentlige myndigheter, setter seg inn i gjeldende regelverk, har gode rutiner og er årvåkne slik at det ikke foretas inngrep i og i nærheten av strandsonen uten at det foreligger nødvendig tillatelse», sier førstestatsadvokat i Økokrim Hans Tore Høviskeland

En tidligere saksbehandler i arkitektfirmaet har fått påtaleunnlatelse for to overtredelser av plan- og bygningsloven for å ha gitt feil opplysninger og for å ha unnlatt å gi opplysninger til kommunen. Det skjedde i forbindelse med søknader relatert til begge eiendommer.

En tidligere saksbehandler i kommunen har fått saken henlagt på bevisets stilling. Han var med på kommunens behandling av søknadene for de to eiendommene, og var mistenkt for misbruk av offentlig myndighet.

"Sakskomplekset har vært omfattende og gjelder to eiendommer, med en rekke aktører. Sakene ble anmeldt av Færder kommune", sier Høviskeland.

Kontakt:
Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland
Tlf: 916 46 013

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
telefon: 23 29 10 30 (08.00-15.45)