Den ene tiltalen gjelder prinsipalt utroskap mot T5PC Invest AS og et datterselskap, og omfatter tre personer. Den faktiske bakgrunnen for tiltalebeslutningen er at T5PC Invest AS høsten 2003 kjøpte Exente Securities ASA for å etablere et meglerhus som kunne forestå organisert omsetning av T5PC Invest AS-aksjen. Tiltalebeslutningen gjelder prinsipalt økonomisk utroskap mot T5PC Invest AS ved kjøpet av Exente Securities ASA, utroskap, subsidiært bedrageri ved en uberettiget pengeoverførsel til Exente Securities ASA, samt utroskap mot Exente Securitites ASA ved økonomiske disposisjoner som ble gjort etter T5PC Invest AS kom inn som eiere. For en av de tiltalte dreier deg seg om utroskapstiltale på rundt NOK 15 millioner, for den andre dreier det seg om utroskap for rundt NOK 13 millioner og for den siste dreier deg seg om medvirkning til utroskap for rundt NOK 3,2 millioner.

Den andre tiltalen omfatter en person, og gjelder overtredelse av straffeloven § 273 og § 274. Dette dreier seg om at tiltalte har spredd og offentliggjort uriktige og villedende opplysninger om T5PC Invest AS og dets investeringer, som enten er av betydning for bedømmelsen av selskapet eller som er av betydning for prisen på aksjen i T5PC Invest AS. Dette skjedde gjennom medlemsmøter som også ble kringkastet på web-tv, samt opplysninger gitt på web-side og prospekt.

 
Etterforskningen av T5PC-komplekset er ikke avsluttet og det tas sikte på å fatte påtaleavgjørelser for de resterende forhold så snart som mulig.

Kontaktpersoner i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Arnt Angell, telefon 91 64 60 05 og politiadvokat Anja Bech, telefon 90 97 30 58