ØKOKRIM mener virksomheten ikke rapporterte eller rapporterte for sent og uriktig over en lengre periode i 2012 og inn i 2013, til tross for gjentatte pålegg og vedtak om tvangsmulkt fra Mattilsynet. Tiltalen omfatter også overtredelse av dyrevelferdsloven etter ett tilfelle med omfattende fiskedød på grunn av oksygensvikt og belastende miljø i merd som var slept inn til selskapets slakteri. Dette er den andre saken ØKOKRIM har tatt inn knyttet til falsk rapportering av lakselus og andre rapporteringsplikter som gjelder havbruksnæringen. I den første saken dømte Høyesterett en produksjonssjef i et fiskeoppdrettsselskap til 60 dagers fengsel for falsk forklaring til Mattilsynet om tellinger av lakselus og om fisketettheten.

ØKOKRIM viser til Høyesteretts prinsipielle uttalelser i den første saken: "Etterlevelse av regelverket, også med hensyn til rapportering, har avgjørende betydning for de naturinteresser som berøres". ØKOKRIM har både av hensyn til naturinteressene og rettferdig konkurranse i havbruksnæringen tatt forbehold om å nedlegge påstand om tap av retten til å utøve tildelinger av to såkalte «grøne løyve» jf. forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013. Tildeling av slike løyve forutsetter blant annet særlig god kontroll med lakselussituasjonen og etterlevelse av gjeldende regelverk.

Saken ble anmeldt til ØKOKRIM av Mattilsynet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Inge Svae-Grotli, tlf 976 67 043