Tiltalen gjelder ulovlige byggearbeid på en bygning i Longyeardbyen i perioden fra februar 2003 til august 2006, blant annet ved oppføring av et tilbygg på ca 40 m2 og omfattende grunnarbeider. Dette ble gjort tiltross for at bygningen var fredet og/eller arbeidene ble foretatt innenfor sikringssonen av Taubanesentralen. Handlingen medførte at bygningen og omkringliggende område ble påført store skader. Saken er berammet i Nord-Troms tingrett 27. mai 2008.

Entrepenørselskapet som utførte deler av arbeidet i august 2006 har for dette forhold vedtatt en bot på 50.000 kroner og inndragning av vinning med 30.000 kroner.

Kontaktperson i Økokrim: førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf 916 46 013