I egenskap av daglig leder ved en biodieselfabrikk i Østfold skal han i 2011 ha sørget for at det ble utstedt 21 uriktige tolldokumenter som ble benyttet ved eksport av biodiesel fra Norge til land innen EU. Unndratt innførselstoll knyttet til de uriktige dokumentene utgjorde til sammen 33,5 millioner kroner.

Saken har vært omfattende å etterforske og det har blant annet vært nødvendig med mye utenlandsetterforsking. Etterforskingen har medført at ØKOKRIM har henlagt siktelsesposten som rettet seg mot hvitvasking på bakgrunn av bevisets stilling, men funnet tilstrekkelig bevis for grov tollunndragelse på 33, 5 millioner kroner.  

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne S. Bender, tlf 902 04 300.