Tiltalen bygger på at mannen, som hadde en ledende stilling i et investeringsselskap, ledet en prosess som resulterte i at han på prinsipalens vegne la inn en salgsordre på vel 18 prosent av aksjene i et børsnotert selskap. Salgsordren hadde minstepris rundt 30 prosent under børskursen. Kun kort tid før mannen la inn salgsordren, solgte tiltalte aksjene han eide via et familieselskap og oppfordret samtidig andre til å selge sine aksjer.

- Saken illustrerer etter ØKOKRIMs oppfatning noen av de misbruksmuligheter og interessemotsetninger som kan oppstå når ansatte som forvalter andres penger på børsen også investerer privat i det samme markedet. Vi tror andre uregulerte forvaltningsselskaper kan ha nytte av å foreta en gjennomgang av egne rutiner og praksis rundt disse problemstillingene, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i ØKOKRIM

Tre personer som solgte sine aksjer etter oppfordringen fra tiltalte, har vedtatt inndragningsforelegg for det utbyttet de derved oppnådde. Det understrekes at de tre ikke kan klandres for salgene, da de verken forstod eller burde forstått at de handlet på innsideinformasjon.

- Inndragningen skjer i samsvar med prinsippet om at ingen skal tjene på straffbare forhold, uttaler Koss. 

Tiltalen er oversendt Oslo tingrett for beramming.       

ØKOKRIM har lagt om rutinene for å sende ut tiltalebeslutninger til pressen. Heretter vil ØKOKRIM sende ut anonymiserte pressemeldinger uten tiltalebeslutninger. Media kan sende skriftlig forespørsel på epost og be om innsyn i tiltalebeslutninger.           

Kontaktpersoner hos ØKOKRIM: førstestatsadvokat Hans Christian Koss for kommentarer, tlf: 952 15 436, epost: hckoss@politiet.no eller kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe for tiltalebeslutningen, tlf.: 996 03 516, epost: mads.kleppe@politiet.no.