I 2003 forledet den tiltalte den amerikanske statsborgeren til å inngå en investeringsavtale og til å gi ham råderetten over verdier tilsvarende USD 10 000 000. Tiltalte garanterte en avkastning på 300 % på ett år. Han fortiet at avtalen ikke var gjennomførbar og/eller fiktiv, og brukte NOK 22 172 889 til egne private formål. 

Ved flere anledninger i 2005 forsøkte den tiltalte å påvirke den amerikanske statsborgeren til ikke å møte i et bevisopptak i Norge. Som motytelse ble den amerikanske statsborgeren tilbudt et vederlag på USD 4 000 000 og Euro 200 000.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Statsadvokat Geir Kavlie, tlf. 410 24 592.