– Vi har aldri før fått så mange tips fra publikum om ulovlig fiske, så tidlig i sesongen. Som et resultat av dette har vi allerede dratt inn flere garn og levert anmeldelser for ulovlig fiske av sjøørret. Blant annet i regioner hvor sjøørretbestanden er sårbar, sier Morten Kjørstad, direktør for Statens naturoppsyn (SNO) i en pressmelding.

SNO startet oppsynet for å kontrollere faststående redskap i sjøen i begynnelsen av mars, i samarbeid med politi, Fiskeridirektoratet og Kystvakta. Så langt har SNO tatt flest garn i Hardangerfjorden og Oslofjorden. Alle inndragningene som er gjort hittil, er på grunn av brudd på nedsenkingspåbudet.

Økt strafferamme og nye fiskeregler

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim viser til at strafferammen for overtredelse av lakse- og innlandsfiskeloven fra 1. juli 2020 ble økt til fem år. Dette vil gi grunnlag for fengselsstraff, ikke bare bøtestraff som tidligere har vært vanlig praksis. Høviskeland viser videre til at mange av disse sakene har et aspekt av økonomisk motivert kriminalitet, som betydelig vinning ved ulovlig fiske.

– En streng reaksjon synes nødvendig ved omfattende miljøkriminalitet med liten oppdagelsesrisiko. Vi vil samarbeide nært med SNO og politidistriktene ved oppfølgningen av anmeldelser. Økokrim vil også vurdere å ta inn slike saker for videre etterforskning og iretteføring, sier Høviskeland.

Hele pressemeldingen fra Miljødirektoratet kan du lese her: Tips avslører ulovlig fiske