Lørdag 9. desember er FNs internasjonale antikorrupsjonsdag (lenke). Samtidig feirer OECDs konvensjon mot korrupsjon (lenke) i disse dager 20 år, og ØKOKRIM kan se tilbake på flere viktige dommer på dette kriminalitetsområdet i 2017.

Korrupsjon er et globalt problem som er svært skadelig for samfunnet. Å bestikke noen eller å ta imot bestikkelser i form av penger, gaver eller tjenester er en trussel mot rettsstaten og de demokratiske prosessene. Korrupsjon er konkurransevridende og vil kunne føre til økte sosiale og økonomiske ulikheter. For å bekjempe denne typen kriminalitet må virksomheter etablere forsvarlige rutiner og retningslinjer, og påse at disse etterleves i praksis. Transparency International Norge utarbeider jevnlig en oversikt over norske korrupsjonsdommer (lenke). Samlingen kan benyttes som underlag for virksomhetens interne bevisstgjøringsarbeid og som eksempler i forbindelse med kurs og trening.

Det er også viktig å melde fra om mistanke om korrupsjon til ditt lokale politidistrikt (lenke) eller til ØKOKRIM. Tips fra publikum er viktig for å avdekke mulige lovbrudd på dette området.

ØKOKRIM fikk i høst to rettskraftige korrupsjonsdommer. I Yara-saken forkastet Høyesterett anken til den domfelte juridiske direktøren, som må sone syv års fengselsstraff (lenke). En tidligere styreleder i et børsnotert selskap fikk fire år i fengsel (lenke) for grov korrupsjon, selvvasking og flere brudd på verdipapirloven etter at Høyesteretts ankeutvalg ikke slapp inn anken hans.

Du kan lese mer om lover og forarbeider på korrupsjonsområdet, det internasjonale antikorrupsjonsarbeidet og hvordan korrupsjon skal bekjempes her (lenke).