Ifølge dommen har de to domfelte fortsettlig medvirket til grovt bedrageri av meglerhusets kunder og markedsmanipulasjon i forbindelse med oppkjøpet av det børsnoterte selskapet Crew Gold Corporation i 2010. Kundene ble bedratt for minst 188 millioner kroner etter salg av aksjene sine i Crew Gold Corporation.

"Det er svært samfunnsskadelig å foreta slike handlinger som bidrar til å svekke tilliten til børshandel og verdipapirmarkedet som er avhengig av tillit for å kunne fungere", heter det i rettsavgjørelsen.

Oslo tingrett fastslår at det av allmennpreventive grunner er "viktig med en streng reaksjon på slike alvorlige tillitsbrudd som det er tale om i denne saken".

I tillegg til fengselsstraff får konsulenten inndratt utbyttet fra de straffbare handlingene, cirka 15,7 millioner kroner. De tiltalte frifinnes for erstatningskravene.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: førstestatsadvokat Håvard Kampen telefon 23 29 10 32 og mobil 95 44 09 68