En tidligere leder i Ewos er dømt til fengselsstraff i to og et halvt år for tre tilfeller av grov korrupsjon og ett tilfelle av simpel korrupsjon. 63-åringen har ifølge lagmannsretten mottatt vel 1,22 millioner kroner og får inndratt 895.126 kroner. Han er frifunnet for ett tilfelle av grov korrupsjon og for grov økonomisk utroskap. I dommen heter det at overføringene pågikk over en periode på syv og et halvt år og  at handlingen bærer preg av å "være veloverveid og med et fast forsett".
 
En 56-åring er domfelt for to tilfeller av grov korrupsjon etter å ha betalt 483.405,50 kroner i bestikkelser. Mannen idømmes fengselsstraff på ett år og fire måneder. 56-åringen er frifunnet for grov økonomisk utroskap og selvvask (hvitvasking av utbyttet fra egne straffbare handlinger).
 
En 59-åring ble frifunnet for to tilfeller av grov korrupsjon.
 
Dommen ble avsagt under dissens og er ikke rettskraftig.
 
I samme sakskompleks er en person tidligere dømt til fengselsstraff i 11 måneder for grov korrupsjon i en tilståelsessak (lenke).
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik, telefon 415 55 909