De to ble dømt til henholdsvis 2 år og 4 måneder i fengsel og inndragning på omtrent 6,3 millioner kroner, og 5 måneders fengsel og inndragning på omtrent 240 000 kroner. Begge ble også idømt rettighetstap i 5 år. 
 
De to mennene var involvert i et eiendomsselskap som ble tvangsoppløst. Tingretten oppnevnte bostyrer, som avdekket mulige straffbare forhold og anmeldte disse til politiet. Økokrim overtok etter hvert saken fra Øst politidistrikt. 
 
- Saken er et eksempel på bostyreres viktige rolle når det gjelder å se etter mulige straffbare forhold ved bobehandlingen etter tvangsoppløsning, sier påtaleansvarlig i saken og statsadvokat i Økokrim, Jens Bachke. 
 
Tingretten skriver i dommen: "Slik økonomisk kriminalitet som vi står overfor her, er svært vanskelig å avdekke". Tingretten skriver videre at den ene av de to domfelte "[…] har vist manglende respekt for grunnleggende selskapsrettslige regler. Han har misbrukt reelle posisjoner i hele perioden tiltalen gjelder, og han opptrer skjult ved å få andre til å inneha de formelle roller for seg."
 
Den ene mannen ble frifunnet for én tiltalepost som gjaldt medvirkning til grovt uaktsom formuesforringelse.
 
Fengselsstraffene ble redusert på grunn av lang saksbehandlingstid.   
 
Dommen er ikke rettskraftig. 
 
 
Kontaktperson i saken:
 
Jens Bachke
statsadvokat
jens.bachke@politiet.no
t. 95998403
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no