Selskapene som ble ilagt foreleggene var Jernbaneverket med en bot på én million kroner, mens Nettskog AS og BaneteknikkAS (nå Mesta AS) hver ble ilagt bøter på 500 000 kroner. Alle ble ilagt foreleggene for miljøkriminalitet. Det var 16. og 17. juni 2012 ved Øygarden i Ringsaker at ansatte i Jernbaneverket fikk selskapene Nettskog AS og Baneteknikk AS (nå Mesta AS) til å utføre sprøyting langs jernbanelinjen med det giftige stoffet Tomahawk hvor planten Dragehode (Dracocephalum ruyschiana) vokser. Det medførte at minst 200 skudd av planten Dragehode på et område på cirka 45 x 4 meter langs jernbanelinjen ble borte for alltid. 

Dragehode, som lever noen få steder på Østlandet, ble i forskrift av 20. mai 2011 gjort til en prioritert art og er i Norsk rødliste for Naturtyper 2011 kategorisert som sårbar. At den er sårbar vil si at det er høy risiko for utdøing.

Saken var anmeldt av Fylkesmannen i Hedmark og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA).

Kontaktperson i ØKOKRIM:Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf 916 46 013.