De uberettigede betalingene fant ifølge siktelsen sted i forbindelse med domfeltes tidligere stilling som innkjøpsansvarlig i Unil AS. Bestikkelsene skal ha blitt utbetalt fra 2006 til høsten 2018 fra to innkjøpsagenter i Kina/Hongkong og holdt skjult for siktedes arbeidsgiver. 53-åringen meldte seg selv for ØKOKRIM i fjor høst, etter at arbeidsgiver hadde startet interne undersøkelser. Mannen er også dømt for grov selvvask, det vil si hvitvasking av utbytte fra egne straffbare handlinger, blant annet på grunn av kjøp i utlandet og innførsel til Norge av biler, båter og møbler for millionbeløp.

I dommen fra Asker og Bærum tingrett heter det at retten "er enig med påtalemyndigheten i at forholdene som nevnt i siktelsen samlet sett kvalifiserer til en straff av fengsel i om lag åtte år. Siktede skal imidlertid ha vesentlig reduksjon i straffen som følge av sin uforbeholdne tilståelse, jf. straffeloven 2005 § 78 bokstav f og straffeloven 1902 § 59 annet ledd. Han tok selv kontakt med Økokrim for å melde seg, har forklart seg inngående om sine handlinger og har i vesentlig grad bidratt til sakens opplysning ved å gi tilgang til kontoutskrifter, korrespondanse mv. Tilståelsen har, etter rettens syn, hatt stor betydning for oppklaringen, etterforskningen og iretteføringen av saken. Særlig med tanke på at saken har hatt forgreninger til utlandet har hans bidrag vært særlig verdifull for politiets arbeid. I tillegg har han sørget for å få overført betydelige beløp fra utlandet til Økokrims beslagskonto, og han har også gått med på frivillige ordninger for realisering av aktiva med sikte på overføring av midler til beslagskontoen til sikkerhet for inndragningskrav. Retten finner etter en samlet vurdering at straffen passende kan settes til fengsel i fem år".

53-åringen er også dømt til å tåle inndragning av utbytte med til sammen 28,2 millioner kroner og må betale erstatning til Unil AS med 28,2 millioner kroner.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: Konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring, telefon 481 26 601

Siktedes forsvarer er advokat Erling Olav Lyngtveit i advokatfirmaet Hjort, telefon 911 79 170