De tre mennene er alle fra Østlandet og er idømt fengselsstraffer på fire til fem måneder, fremgår det av to tilståelsesdommer fra Oslo tingrett og en dom fra Vestfold tingrett.

Ifølge den ferske dommen fra Vestfold tingrett handlet to menn aksjer i selskapet Link Mobility ASA sommeren 2018 etter å ha mottatt ulovlig innsideinformasjon fra en aksjonær i selskapet. Aksjonæren har tilstått tilskyndelse til innsidehandel og ble i tilståelsessaken i høst dømt til 120 dager ubetinget fengsel av Oslo tingrett.

En 63-åring og en 54-åring handlet til sammen aksjer for vel 890.000 kroner, og satt igjen med en samlet gevinst før skatt på vel 220.000 kroner etter kursoppgang. Gevinsten delte de to etter å ha gitt aksjonæren en «fee» på 35.000 kroner, ifølge dommen fra Vestfold tingrett.

54-åringen handlet aksjene fra sin VPS-konto og 63-åringen fikk utbetalt utbyttet fra den ulovlige innsidehandelen med en bankoverføring som var merket med «Bet. For 3 Stk. Malerier av Stein Småkjær». 54-åringen tilsto i høst innsidehandel og hvitvasking av utbyttet fra innsidehandelen i Oslo tingrett, og dommen er rettskraftig. 63-åringen er nå dømt for de samme forholdene i Vestfold tingrett.

«Innsidekriminalitet er ofte enkelt å gjennomføre, vanskelig å avdekke og kan gi stor gevinst eller forhindre store tap. Slike lovbrudd er svært skadelig for tilliten til verdipapirmarkedet, og allmennpreventive hensyn gjør seg derfor gjeldende med stor tyngde. Et strengt straffenivå er viktig for å forebygge denne type kriminalitet», heter det i dommen fra Vestfold tingrett.

De to mennene som handlet aksjer får inndratt hele utbytte fra den straffbare handlingen. I tillegg må 63-åringen som ikke erkjente straffeskyld dekke saksomkostningene ved hovedforhandlingen.

Dommen fra Vestfold tingrett er ikke rettskraftig.

Finanstilsynet anmeldte saken til ØKOKRIM.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: politiadvokat Daniel Sollie, telefon 941 21 000