Sør-Trøndelag tingrett har dømt en tidligere leder i Ewos AS til fire år i fengsel og inndragning av  utbytte med 1,5 millioner kroner.  63-åringen er domfelt for fem tilfeller av grov korrupsjon i perioden 2003-2015 etter å ha mottatt vel 2,5 millioner kroner fra ulike leverandører, og for grov økonomisk utroskap.

I dommen heter det at mannen "systematisk og planmessig har utnyttet sin posisjon som en sentral medarbeider" til å "skaffe seg store private fordeler fra Ewos sine leverandører og kontraktsparter" over mange år.  Sør-Trøndelag tingrett fastslår at "korrupsjon representerer svært samfunnsskadelig virksomhet" og at allmennpreventive hensyn derfor tilsier "et strengt straffenivå i slike saker".

I samme sak er en 56-åring og en 58-åring dømt for å ha gitt bestikkelser på henholdsvis vel 1,5 millioner kroner og vel 850.000 kroner. 56-åringen er domfelt for to tilfeller av grov korrupsjon, grov økonomisk utroskap og grov selvvask (hvitvasking av utbytte fra egne straffbare handlinger). Han frifinnes for ett tilfelle av grov korrupsjon. Mannen er dømt til fengsel i tre og et halvt år og får inndratt utbytte med 75.000 euro. 58-åringen er dømt til fengsel i to år for to tilfeller av grov korrupsjon. De to mennene må betale saksomkostninger med 50.000 kroner hver.

Dommen er ikke rettskraftig.

I samme sakskompleks er en person dømt til fengselsstraff i 11 måneder for grov korrupsjon i en tilståelsessak (lenke).

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik, telefon 415 55 909