apning_ntaes.jpg

Statssekretær Gjermund Hagesæter fra Justis- og beredskapsdepartementet stod for den offisielle åpningen.

Det nye senteret er en del av regjeringens storsatsing mot arbeidslivskriminalitet. Statssekretær Gjermund Hagesæter fra Justis- og beredskapsdepartementet understreket i sin åpningstale at analyse- og etterretningssenteret forventes å bli en sentral del av denne satsingen.

Assisterende politidirektør Vidar Refvik understreket viktigheten av å jobbe sammen for å forhindre økonomisk kriminalitet. –Dette er et unikt etatssamarbeid som vi har tro på vil utgjøre en stor forskjell i bekjempelsen av alle typer økonomisk kriminalitet, men spesielt arbeidslivskriminaliteten som har elementer av menneskehandel og grov utnyttelse av arbeidskraft, i tillegg til skatte- og avgiftsunndragelser, sa han.

Skattedirektør Hans Christian Holte mener senteret vil gi de forskjellige etatene en felles virkelighetsoppfatning og dessuten mye læring på tvers både om arbeidsmetoder og etatenes forskjellige perspektiver på økonomisk kriminalitet. – Jeg har forventinger til at senteret vil gi oss konkrete produkter som vil hjelpe oss i vårt arbeid for å krympe handlingsrommet til de kriminelle, sier Holte.

Lederen for det nyopprettede senteret, Jørgen Steen, kunne avslutningsvis forsikre de frammøtte om at han og de andre medarbeiderene på senteret hadde ambisjoner om å gjøre en forskjell!

De elleve medarbeiderne på senteret fordeler seg med fire fra politiet, fire fra Skatteetaten, og en hver fra NAV, Tolletaten og Arbeidstilsynet. Foruten de overordnede trusselvurderingene skal senteret også utarbeide etterretningsrapporter som gir grunnlag for rettet innsats mot kriminelle aktører og nettverk.

Fakta: Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) er etablert som et samarbeid mellom politiet, Skattetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet.

Senteret skal:
·         Utarbeide nasjonale trussel- og risikovurderinger som grunnlag for strategiske beslutninger om tiltak innen økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet.
·         Utarbeide etterretningsrapporter som gir grunnlag for innsats mot kriminelle aktører og nettverk.

apning_ntaes2.jpg

Forventningsfulle: fra venstre Statssekretær Thor Kleppen Sættem fra ASD, leder for NTAES Jørgen Steen og Stassekretær Gjermund Hagesæter.