Høyesterett slår fast at det i denne type saker av allmennpreventive grunner må utmåles en betydelig bot i tillegg til ubetinget fengsel. Boten skal fastsettes med utgangspunkt i straffelovens § 27, og Høyesterett slår fast at botens størrelse skal reflektere omfanget av unndratt skatt. Avgjørelsen innebærer en presisering av hvordan bøter skal utmåles i denne type saker, og slår fast at også strenge bøter er viktig for å oppnå allmennprevensjon i saker om skattesvik. 

Saken gjaldt straffutmåling for grovt skattesvik. Høyesterett fastsatte straffen for to tilfeller av grovt skattesvik, til fengsel i to år og én måned og en bot på 750 000 kroner. Høyesterett reduserte dermed boten fra 1, 5 millioner kroner som lagmannsretten hadde idømt. Domfelte hadde samlet unndratt gevinster for aksjesalg på ca 18 millioner kroner fra beskatning, noe som utgjorde ca 5 millioner kroner i unndratt skatt.

Kontaktperson: statsadvokat Henrik Horn, tlf 916 84 157.