En 62-årig styreleder i utbyggerselskapet Prora Eiendom As dømmes til to år og åtte måneder i fengsel og får inndratt 10,75 millioner kroner. Hans 38-årige sønn, som var daglig leder i utbyggerselskapet, er dømt til ett år og to måneder i fengsel og får inndratt 4,6 millioner kroner, ifølge dommen fra Frostating lagmannsrett.

De to er nå blant annet frifunnet for grovt bankbedrageri og grove regnskapslovbrudd, som de ble dømt for i Sør-Trøndelag tingrett.

«Han utnyttet sin posisjon som styreleder til å skaffe seg betydelige økonomiske fordeler over lang tid. Utroskapen voldte fare for tap for selskapet», skriver retten om 62-åringen.

- Vi registrerer at de to domfelte er idømt strenge fengselsstraffer, og skal nå gå nøye gjennom dommen, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i ØKOKRIM.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Bård Thorsen, telefon 41 45 41 72