Saka gjeld far og son som var høvesvis styreleiar og dagleg leiar i utbyggjarselskapet Prora Eiendom AS i Trondheim. 61-åringen er dømd til fire år i fengsel og inndraging av 14,6 millionar kroner. 38-åringen fekk ifølgje dommen frå Sør-Trøndelag tingrett ei straff på tre år i fengsel og inndraging av 4,6 millionar kroner.

"I skjerpende retning vektlegges at tiltalebeslutningen gjelder alvorlige straffbare forhold begått over flere år hvor de tiltalte har tilført seg selv millionbeløp fra et selskap som slet med svært kritisk likviditet i hele perioden. De tiltalte har gjennom denne tiden utvist et fast forbrytersk forsett. Retten vil dessuten særlig fremheve de tiltaltes bevisste forledelse av selskapets revisor som spesielt kynisk og graverende. Klare allmenpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon", heiter det i dommen.

- Det er særs viktig at personar som har ei leiande stilling eller er styremedlem ivaretek selskapets interesser når den økonomiske situasjonen er vanskeleg, seier førstestatsadvokat Bård Thorsen i ØKOKRIM.

Dommen er ikkje rettskraftig. ØKOKRIM har samarbeidd med Trøndelag politidistrikt i etterforskinga av saka.

Kontaktperson: førstestatsadvokat Bård Thorsen i ØKOKRIM, telefon 414 54 172