Foreleggene gjaldt også en overtredelse av kulturminneloven, idet åkeravsetninger fra 1300-tallet ble ødelagt under gravearbeidene.

Det ble også utferdiget forelegg på 250 000 kroner til entreprenørselskapet som påtok seg gravejobben og 20 000 kroner til selskapets daglige leder. Foreleggene gjaldt de samme forhold som for grunneierne, i tillegg til at det subsidiært ble tatt ut tiltale etter plan- og bygningsloven for uten tillatelse å ha foretatt et vesentlig terrenginngrep. Bergen tingrett avsa 14. juni 2007 frifinnende dom mot både selskapet og dets daglige leder, idet den verken fant det bevist at entreprenøren kjente til at det ble gravd ut til parkeringsplass eller at terrenginngrepet oppfylte lovens krav om å være vesentlig.

Økokrim har ennå ikke tatt stilling til en eventuell anke i saken.

Kontaktperson: Politiadvokat Henrik Horn, tlf  91 68 41 57