Videre ser vi at kriminelle aktører blir mer profesjonelle, globale og digitaliserte, og det utfordrer hvordan politiet tradisjonelt har innrettet innsatsen for å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

«Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet er ikke bare en trussel mot innbyggernes trygghet, naturressurser og vårt finansielle system, men også en trussel mot velferdsstaten», sier Pål K. Lønseth, sjef for Økokrim.

Økokrim publiserer nå en årsrapport hvor virksomhetens aktiviteter, nøkkeltall og måloppnåelse for 2022 presenteres. «Gjennom rapporten ønsker vi å synliggjøre for offentligheten hva vi jobber med og hvordan vi jobber», sier Lønseth 

I årsrapporten fremkommer det blant annet at:

  • Etterretning spiller en stadig viktigere rolle i politiet, og Økokrim har over de siste tre årene styrket etterretningsfunksjonen.
  • Søkelyset innen miljøkriminalitet i 2022 har vært på utryddelse av truede arter og dyrevelferdskriminalitet.
  • Økokrim har bistått alle landets tolv politidistrikter i saker som gjelder ulike former for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.
  • Økokrim bruker betydelig med ressurser på kompetanseheving i politidistriktene for å sikre at inndragning av utbytte fra straffbare handlinger får økt prioritert.
  • Økokrim vil opprette en nasjonal bedragerienhet.
  • Økokrim vil utrede fremtidig organisering av politiets bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

 

 

Kontaktperson:
mona.lisa.iversen@politiet.no
Avdeling for virksomhetsstyring
Økokrim